Skip to main content
 • เสถียรธรรมสถาน

  ก่อตั้งโดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต บริหารงานภายใต้มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน

  เพื่อเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันอย่างศานติ โดยมีพุทธธรรมเป็นรากฐาน ทำงานสร้างชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ

  ประกอบด้วย 2 พื้นที่ ได้แก่

  1. เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530
  2. เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2562
 • ติดต่อเรา

  เสถียรธรรมสถาน

  23 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

  โทรศัพท์ 02 519 1119

  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Website เสถียรธรรมสถาน www.sdsweb.org

  Facebook เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan https://www.facebook.com/sdsface

  Youtube เสถียรธรรมสถาน SDS Channel http://www.youtube.com/@SathiraDhammasathan

 • สนใจกิจกรรม

  1. ปฏิบัติธรรมไปกลับและพักค้าง ไลน์ @sdssil8
  2. บวชพุทธสาวิกาศีล 10 (ปลงผม) ไลน์ @sdsnun
  3. กิจกรรมครอบครัวทุกเพศวัย ไลน์ @sdsfamily
  4. ผลิตภัณฑ์ตาราฟาร์ม ไลน์ @tarafarm
  5. ร่วมทำบุญ ไลน์ @sdsdnt
 • ประวัติแม่ชีศันสนีย์

  (นามเดิม : ศันสนีย์ ปัญญศิริ)

  31 ตุลาคม พ.ศ. 2496 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564

   

  วันเกิดทางโลก : 31 ตุลาคม พ.ศ. 2496  

  ท่านเกิดที่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ประกวด ‘มิสออด๊าซ’ ประจำปี พ.ศ. 2518 โดยได้รางวัลรองมิสออด๊าซ หลังจากนั้นได้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ เป็นนางแบบ และเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้น

   

  วันเกิดทางธรรม : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 

  เมื่ออายุ 27 ปี ท่านสละทางโลกเข้าสู่บวรพุทธศาสนาด้วยการบวชชี ที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต โดยมี พระครูภาวนาภิธาน วิ. (เส็ง ยสินฺทโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

   

  หลักการทำงาน

  ท่านแม่ชีศันสนีย์ ได้กล่าวถึงหลักการทำงานของท่านไว้ว่า "พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า 'ธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามาก ฉลาดในทาง และมิใช่ทาง' การเดินทางอยู่บนหนทางที่ประกอบด้วยปัญญา ศีล สมาธิ หรืออริยมรรคมีองค์ 8 ทำให้ข้าพเจ้าอาจหาญโดยธรรม และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงและเห็นผลจริงเมื่อเราใช้จริง ด้วยลมหายใจเข้าที่สงบเย็นและมีลมหายใจออกที่เป็นประโยชน์ รู้จักใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต เพื่อเปลี่ยนจาก ‘การเป็นทุกข์’ สู่ ‘การเห็นทุกข์’ ดำเนินชีวิตอย่างรู้ ตื่น และเบิกบาน ดังอริยสัจจากพระโอษฐ์ที่ว่า 'การเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย' อันเป็นพุทธประสงค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยศักยภาพของมนุษย์ที่จะต้องไปให้ถึง คือการใช้โอกาสในการเกิดนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ และใช้ คุณธรรม 8 ประการของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ คือ ไม่มีความถือตัวอวดดี ไม่มีความโง่เขลา ไม่มีความอาฆาตพยาบาททั้งปวง ไม่มีความอิจฉาริษยา ไม่มีความคิดเห็นที่ผิด ไม่มีความโลภ ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น และไม่มีความยึดติด ความเคลือบแคลงสงสัยทั้งปวง จึงทำงานอย่างสงบเย็น เป็นประโยชน์ ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จด้วยปัญญา”

  พ.ศ. 2530 ก่อตั้ง ‘เสถียรธรรมสถาน’ กรุงเทพมหานคร

  เพื่อเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยมีธรรมนำทาง ทำงานสร้างชีวิตในทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน   โดยสร้างให้สถานที่นี้เป็น ‘สวนธรรม’ ที่สัปปายะ ส่งเสริมการบรรลุธรรม มิใช่สวนสาธารณะ  

  กว่า 30 ปีที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถานมีนวัตกรรมการฉุดช่วยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งงานเชิงรุกและเชิงรับใน 3 สาขา ได้แก่  ‘งานสร้างโลกโดยผ่านเด็ก’ (งานเด็กและสตรีเพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ ครู ครอบครัว และโรงเรียน ร่วมกันพัฒนามนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจิตและทุกช่วงชีวิตของการเติบโต)   ‘งานโลกสวยด้วยพระธรรม’ (งานนำธรรมะมาเผยแผ่ด้วยวิธีที่เหมาะกับคนแต่ละเพศวัย)  และ ‘งานโลกสวยด้วยน้ำใจ’ (การส่งเสริมจิตอาสาสหวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้คนพึ่งตนเองได้และให้คนอื่นเป็น  ใช้งานเป็นฐานแห่งการปฏิบัติธรรมและสร้างศานติสู่สังคม) 

  พ.ศ. 2560 ก่อตั้ง ‘ธรรมาศรม’

  เพื่อเผยแผ่นวัตกรรม นวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยให้คนทุกช่วงวัย ‘อยู่อย่างมีความหมายและตายอย่างมีคุณค่า’ 

  พ.ศ. 2562 ก่อตั้ง เสถียรธรรมสถาน ‘หุบเขาโพธิสัตว์’

  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมสำหรับพัฒนาโพธิจิตด้วยคุณธรรมของโพธิสัตว์ เป็นชุมชนชั่วคราวและชุมชนถาวรสำหรับนักบวชสตรีและผู้ปฏิบัติธรรม   

  ท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ 

  ท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ที่ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ อาทิ  

  • รางวัล ‘เพชรงามด้านการสาธารณสงเคราะห์’ รางวัลสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ประจำปี 2560 ของมหาเถรสมาคม โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเมตตาประทานรางวัล

  • รางวัล Spiritual Leadership Award จาก The Living Wellness Foundation ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณในการยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี   

  • สารคดีชีวิตของท่าน เรื่อง ‘A Walk of Wisdom’ ได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสารคดียอดเยี่ยม ของ Santa Barbara International Film Festival พ.ศ. 2548

  • รางวัล ‘เสียงแห่งความศักดิ์สิทธิ์’ (Spiritual Leadership Award on Breaking the Circle of Violence) จาก Living Wellness Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณในการยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี พ.ศ. 2548

  • รางวัล ‘ผู้อุทิศตนเพื่อมนุษยชาติ’ (Humanitarian Award) จาก Humanity In Unity (HIU) ของ Her Holiness Sai Maa Lakshmi Devi ณ เมืองเวลล์ รัฐโคโรลาโด ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2551

  • รางวัล ‘ผู้นำพุทธโลก’ (World Buddhist Outstanding Leader Award) พ.ศ. 2557

  • รางวัล ‘ทูตสันติภาพด้านศาสนสัมพันธ์และสังคมสงเคราะห์ ในการประชุมสันติภาพโลก 2561’ ณ ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

  วันคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ : 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564

  ด้วยโรคมะเร็ง ณ อาคารธรรมาศรม เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร  สิริอายุ 68 ปี 1 เดือน 7 วัน   

 • มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน

  มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน (ส.ธ.ส.)
  Sathira Dhammasathan Foundation (S.D.S.F.)

  จดทะเบียนเมื่อ 28 กันยายน 2548 และได้รับอนุญาตให้เป็นมูลนิธิที่ใช้เพื่อการลดหย่อนภาษีได้เมื่อ 25 มกราคม 2554 

  ที่ตั้ง

  • เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 23 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10230
  • เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ 599 หมู่ 13 อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170

  วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ


  1. เพื่อดำเนินการเผยแพ่ธรรมแก่มวลมนุษยชาติ โดยใช้พุทธธรรมนำสังคม อันจะทำให้มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์

  1. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สตรีและเด็กที่ต้องการโอกาส  มีความพร้อมที่จะดูแลตัวเองและผู้อื่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่นำไปสู่สุขภาวะ เพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลที่มีความพร้อมมาร่วมอาสาสมัคร ผ่านการทำงานรับใช้ผู้อื่นและสังคมโดยรวม
   3. เพื่อดำเนินกิจกรรมการเผยแพร่สื่อธรรมะผ่านช่องทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ เว็บไซต์ และอื่นๆ โดยมุ่งให้เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่งานพระศาสนา เพื่อดำเนินกิจกรรมโดยการร่วมมือกับบุคคลตลอดจนองค์กรการกุศลอื่นๆ โดยมุ่งให้เกิดสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

  2. เพื่อดำเนินการหาทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อสร้างอริยะให้สังคม (ดำเนินการจัดหาทุนซื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างตลอดจนอุปกรณ์การศึกษา และให้ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาของสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมเพื่อเยียวยาสังคม)
   5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง


  ประธานมูลนิธิ

  นางสายสัมพันธ์ ปัญญศิริ